SPS - Specialpædagogisk støtte på NAG

Har du en diagnose, en lidelse eller et handicap, og har du brug for studiestøtte?

 

SPS står for specialpædagogisk støtte. SPS er en statslig støtteordning, som skal sikre, at du kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine kammerater, selvom du har en funktionsnedsættelse.

En funktionsnedsættelse kan være en diagnose, en lidelse eller et handicap - fysisk som psykisk. Det kan også være ordblindhed og talblindhed.

Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), der bevilger støtte.

Hvordan søger du om SPS?

  • Du og/eller dine forældre kontakter studievejledningen på Nærum Gymnasium
  • Du (og dine forældre) taler med en studievejleder om dit behov for støtte
  • Du afleverer dokumentation (diagnose, stillet af relevant læge/fagperson)
  • Du afleverer samtykke-erklæring - underskrevet af forældre/værge, hvis du er under 18 - til studievejledningen
  • SPS-koordinatoren indsender ansøgning om SPS-støtte til STUK. Deres sagsbehandlingstid er som udgangspunkt 2-4 uger. Hvis sagen er særligt kompliceret, eller der mangler dokumentation, kan der gå længere tid
  • Når bevillingen er godkendt, giver STUK dig besked i din e-boks
  • Studiestøttetimer igangsættes – du vil blive kontaktet af din SPS-vejleder
  • Hvert halve år udarbejdes en forløbsbeskrivelse over støtten i samarbejde med SPS-vejlederen. Forløbsbeskrivelsen underskrives af dig, hvis du er fyldt 18 – og af forældre/værge, hvis du er under 18
  • Ved behov genansøger SPS-koordinatoren STUK om støtte for det kommende halvår

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan søge?

Det kan være elever med en diagnose som fx ADHD, ADD eller en udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret. Det kan være elever med psykiske lidelser som fx angst og depression. Det kan være elever med høre- eller synsnedsættelser eller andre fysiske handicaps – og hvis man fx er kørestolsbruger. Elever med ordblindhed (dysleksi) har mulighed for at søge om en IT-programpakke og om studiestøttetimer, og elever med talblindhed (dyskalkuli) har mulighed for at søge om matematikvejledningstimer. Kontakt en studievejleder, som kan hjælpe dig videre.

 

Hvornår kan jeg søge?

Hvis du skal begynde i gymnasiet, er det en god idé, at du – eller dine forældre – kontakter studievejledningen eller SPS-koordinatoren inden skolestart, så SPS-støtten er søgt og klar til dig, når du begynder i 1.g. Hvis du allerede går i gymnasiet, skal du kontakte din studievejleder.

 

Hvilken form for dokumentation skal jeg bruge?

Der kræves lægefaglig dokumentation, som beskriver din diagnose eller funktionsnedsættelse. Har du ordblindhed eller talblindhed kræves en testrapport. Du kan blive ordblindetestet og talblindetestet på NAG af en læsevejleder/matematikvejleder.

 

Hvad består støtten af?

Specialpædagogisk støtte kan have mange former. Ofte vil støtten bestå af studiestøttetimer, hvor du får hjælp til at skabe struktur og overblik over dit gymnasieliv, planlægge afleveringer og strukturere din tid og prioritere dine opgaver. Støtten er ikke lektiehjælp eller ekstra undervisning. Her henviser vi til NAGs studiecafé.

På Nærum Gymnasium samarbejder vi med SPS-vejlederne. Når din støtte er bevilget, vil du blive kontaktet af din SPS-vejleder via mail eller telefon. Du og din SPS-vejleder aftaler indbyrdes, hvornår og hvor ofte du har behov for, at I mødes. Du kan læse mere om vores SPS-vejledere HER

 

Hvad med prøver og eksaminer?

Hvis du har en diagnose, en funktionsnedsættelse, et fysisk eller psykisk handicap eller har ordblindhed eller talblindhed, har du mulighed for at få forlænget tid til officielle eksaminer, interne års- og terminsprøver.

For at få tildelt forlænget tid skal du have dokumentation fra en fagperson på, at du har et behov. En fagperson kan være skolens læsevejledere, matematikvejledere, din studievejleder eller SPS-koordinatoren. Det kan også være din læge eller en anden fagperson, der har en medicinsk-faglig begrundelse for at søge om forlænget tid.

 

Mundtlige eksaminer/prøver 

Til mundtlige prøver/eksaminer med forberedelse på skolen kan du få forlænget forberedelsestid. Som hovedregel vil forberedelsestiden være forlænget med et tidsinterval svarende til eksaminationstiden. Eksempel: Til mundtlig eksamen i dansk A er eksaminationstiden 30 minutter, og den ordinære forberedelsestid er 60 minutter. Hvis du har forlænget forberedelsestid, får du 90 (60+30) minutters forberedelsestid.

 

Skriftlige eksaminer/prøver 

Til almindelige skriftlige eksaminer/prøver på skolen kan du tildeles ekstra tid. Hvis prøven består af både 1. delprøve og 2. delprøve, kan den ekstra tid være opdelt.

Til større skriftlige opgaver, der strækker sig over flere dage (DHO, SRO og SRP), kan du søge om at få tildelt ekstra tid. Den ekstra tid vil ofte falde sammen med undervisningstiden, og du skal være klar over, at du dermed går glip af undervisning, som de øvrige elever har. Det er ikke alle, der oplever et behov for ekstra tid til de større opgaver, og mange fravælger det derfor.

Hvis du søger om ekstra tid til de større skriftlige opgaver, skal det ske i god inden prøve- og eksamensperioden. Kontakt din studievejleder.

 

Kristine Bjerre Fuglsang, SPS-koordinator på NAG, april 2023 - email: krifug@nagadm.dk