Læsevejledningen på NAG

På Nærum Gymnasium er der tre læsevejledere, der har fordelt alle skolens klasser mellem sig. Således har alle elever på NAG har en læsevejleder. Læsevejledernes to hovedopgaver er at teste for ordblindhed og gennemføre kurser for elever der har læseudfordringer og/eller sproglige vanskeligheder, dermed også elever der har ordblindhed. Alle med ordblindhed får tilbudt et introduktionskursus i det it-hjælpeprogram som bevilges.

I løbet af skoleårets første uger sprogscreener læsevejlederne alle GF-hold og giver hver elev individuel tilbagemelding. Hvis sprogscreeningen eller forhold i en elevs skoleforløb indtil gymnasiet giver anledning til at teste for ordblindhed, tilbydes eleven det. Hvis en elev bliver testet ordblind – eller allerede er blevet det i folkeskolen – søges der om it-hjælpeprogrammer (dvs. hjælp til højtlæsning via talesyntese og hjælp til stavning). Eleven får desuden forlænget tid til eksamen og bliver meldt ind i det digitale bibliotek NOTA. Hvis eleven ønsker det, orienterer læsevejlederen klassens lærere om elevens ordblindhed.

Alt efter behov tilbyder læsevejlederne mindre kurser i læsning og læsestrategier, stavning, tegnsætning, ordforråd eller hjælp til skriftlige opgaver til elever, der undervises enkeltvis eller i små grupper. I SRP-skriveperioden tilbyder læsevejlederne ekstra støtte til ordblinde 3.g-elever.

Derudover tester læsevejlederne elever, der henvender sig i løbet af gymnasietiden for ordblindhed og vejleder dem i hensigtsmæssige studievaner.

Hvis du vil i kontakt med en af skolens læsevejledere, kan du kontakte dem på Lectio eller på mail:

Sofie Steenkjær, sk@g.nagym.dk
Karen Bangsgaard-Mogensen, kmo@g.nagym.dk
Marit Grimstad Jensen, mg@g.nagym.dk

 

Matematikvejledning på NAG

Nærum Gymnasium har to matematikvejledere. Matematikvejlederne hjælper især elever med ”specifikke matematikvanskeligheder” også kaldet talblindhed eller dyskalkuli, men der gives også støtte til elever med andre udfordringer, f.eks. ADD og ADHD, hvor udfordringerne giver ekstra problemer i matematik. Disse elever får hjælp via SPS-støtte ordningen. Elever uden nogen former for diagnoser kan få hjælp i kortere forløb, som er rettet på at gøre eleven i stand til at udnytte studiecafeen mm.

Efter grundforløbet i 1.g er matematikvejlederne rundt i de 1.g klasser, der har matematik på B-niveau, for at fortælle om matematikvejledning, og lidt om hvad man især skal være opmærksom på i forhold til talblindhed.

Hvis en elev (eller en elevsmatematiklære eller studievejleder) henvender sig om specifikke matematikvanskeligheder, så arrangerer matematikvejlederne en test. Testen varer ca 1 time og består af små regne- og tegneopgaver. Eleven får typisk svar i løbet af en uge, og hvis testen viser tegn på ”specifikke matematikvanskeligheder”, kan skolen, efter elevens og evt. forældrenes godkendelse, indsende en ansøgning om SPS-støtte. Desuden søges der efter aftale med eleven om forlænget tid til matematikeksaminer.

I et vejledningsforløb for elever med matematikvanskeligheder mødes eleven typisk med matematikveljederen en gang hver anden uge. Vejledningen består dels af egentlige regnestrategier, dels i hjælp til at bruge CAS-programmer, formelsamling og bøger på en hensigtsmæssig måde. Ofte tager vejledningen udgangspunkt i aktuelle lektier. Vejledningen er individuel og tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker.

Hvis du vil i kontakt med en af skolens matematikvejledere, kan du kontakte dem på Lectio eller på mail.
ED: Eva Danielsen, ed@g.nagym.dk
GBM: Gunner Bunke Munk, gdm@g.nagym.dk