Studie-og ordensregler på Nærum Gymnasium:

Studie- og ordensregler har som vigtigste formål at fremme studieaktiviteten og bidrage til et miljø, der fremmer den enkeltes indlæring. Alle har pligt til at følge studie- og ordensreglerne både på skolen, og når der undervises andre steder fx på studierejser og ekskursioner og i sammenhænge, hvor man repræsenterer skolen. 

1. Regler for orden og samvær
Alle skal udvise almindelig ordentlig adfærd. Det betyder, at de skal behandle andre med respekt, ligeværdighed og tolerance, så skolen er et trygt sted at være. Ingen må udsættes for - eller må udsætte andre for - nedværdigende eller krænkende behandling. Alle skal passe på skolens bygning, bøger, inventar, instrumenter og andet af skolens ejendom, som lånes ud.

Alkohol og rusmidler: Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol og/eller rusmidler i skoletiden og til fester og caféarrangementer. Det er ikke tilladt at møde påvirket på skolen. 
Ved særlige arrangementer kan der udskænkes alkohol efter skolens bestemmelse.
Reglerne vedr. alkohol og rusmidler gælder også i skolens umiddelbare nærhed.
Overtrædelse af reglerne om alkohol og brug af rusmidler vil normalt medføre bortvisning og udmeldelse af skolen uden forudgående varsel.

Desuden gælder nedenstående bilag 1 om Alkohol- og rusmiddelpolitik på Nærum Gymnasium.

Bøger, der udleveres af skolen, skal forsynes med tydeligt navn, klasse og årstal. Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes af eleven. 

Computere og netværk: Skolens computere og netadgang stilles frit til rådighed for elever til brug ved skolearbejdet. For brugen af maskiner og netværk gælder særlige regler, som alle elever orienteres om ved skoleårets begyndelse og bekræfter accept af med underskrift. Lærerens anvisninger vedrørende brug af computer skal følges. En elev kan fratages muligheden for at bruge computer i undervisningen i en uge eller mere, hvis ovenstående misligholdes.

Eksamen: Alle orienteres skriftligt og mundtligt om reglerne for eksamen og har pligt til at sætte sig ind i disse regler og i de retningslinjer, der gælder for brug af hjælpemidler, herunder it-udstyr.

Erstatning: Hvis en elev beskadiger skolens ejendom, fx bygninger, inventar eller undervisningsmaterialer, eller hvis en elev beskadiger genstande, der tilhører andre, vil eleven blive gjort økonomisk ansvarlig for skaden efter de almindelige regler om erstatning. Erstatningspligten gælder også i forbindelse med fester og undervisningsaktiviteter uden for skolen. Beskadigelse af bygninger, inventar med mere skal meddeles til kontoret eller til pedelpersonalet. Enhver form for hærværk, herunder graffiti, er forbudt og politianmeldes.

Information: Information gives på skolens elektroniske platform, Lectio, på skolens infoboards og på skolens hjemmeside www.nagym.dk. Alle har pligt til at holde sig løbende orienteret.

Mobiltelefoner: Mobiltelefoner skal sættes på lydløs i undervisningstiden og må ikke medbringes til prøver og eksaminer.

Mobning: Enhver form for mobning og chikane er forbudt. Skolen forventer, at eleverne henvender sig til hinanden og til skolens personale på en ordentlig måde. Henvendelser, der har en diskriminerende karakter eller karakter af mobning, tolereres ikke, heller ikke hvis det foregår på skrift og på nettet. Læs også NAG's anti-mobbepolitik HER

Oprydning: Alle skal rydde op efter sig og hver især føle et ansvar for, at der er pænt og ordentligt på skolen både ude og inde til glæde for os alle sammen.

Rygning:
* Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Rygeforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen og alle udendørs områder på skolens matrikel. Rygeforbuddet gælder for alle ”“ medarbejdere, elever og gæster.
* Det er ikke muligt at dispensere fra lov om røgfri miljøer. Det generelle forbud mod rygning kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående lejligheder som f. eks. skolefester.
* For elever betragtes overtrædelse af rygeforbuddet som en overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde bortvisning eller udskrivning fra skolen.

Studieområder: Mad og drikkevarer må ikke medbringes i undervisningslokaler og studieområder. Det er dog tilladt at medbringe vand i flaske.

Vold: Enhver form for voldelig adfærd politianmeldes. Vold eller trusler om vold vil i graverende tilfælde medføre bortvisning og udmeldelse af skolen uden forudgående varsel.

 

2. Studieregler og studieaktivitet
Mødepligt:
Undervisningen er normalt placeret mellem kl. 8 og kl. 16, og der er mødepligt, pligt til at møde til tiden, til at være forberedt samt til at deltage aktivt i undervisning. Ændringer, der forlænger det normale skema, bliver varslet mindst en uge i forvejen.

Eleverne har pligt til at deltage i de faglige ekskursioner, der er gratis (bortset fra udgiften til forplejning). Særlige regler vedrørende studieture udmeldes i forbindelse med planlægningen af disse. Hvis en elev er forhindret i at deltage i en ekskursion eller en studierejse, ansøges rektor om fritagelse, og anden form for undervisning træder i stedet. Er der særlige forhold, fx af helbredsmæssig art, der kan have betydning for ekskursionen eller studierejsen, skal skolen selvfølgelig orienteres. Se i øvrigt bilag 2 for rejser arrangeret af eleverne selv.

Skriftlige opgaver skal afleveres til den aftalte tid, og opgaverne skal godkendes af læreren med hensyn til omfang og kvalitet. Det er ikke tilladt at skrive af efter andre eller kopiere længere afsnit direkte ind i en opgave, som man udgiver for at være ens egen. Sådanne sager afgøres af rektor. I tilfælde af snyd ved årsprøver og lignende, bliver man bortvist fra den pågældende prøve.

Eleverne har pligt til at deltage i terminsprøver og årsprøver. 

Fravær: Alle former for fravær registreres løbende; det gælder også opgaver, der ikke er afleveret til tiden, og det gælder uanset årsagen til fraværet. På Lectio kan man selv følge med i fraværsregistreringen og har selv ansvar for at påpege en evt. fejl i registreringen over kontoret.

Alle har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio. Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde.

Hvis en elev er fraværende fra idrætsundervisningen i mere end en uge, kræves normalt en udtalelse fra en specialist. 

Planlagt fravær (fx session, borgerligt ombud og lignende) meddeles kontoret i god tid.

Sygeundervisning: Ved længerevarende sygdom (udover 2 uger) tilbyder skolen sygeundervisning i det omfang, det kan lade sig gøre, dog højst 5 ugentlige timer.

Studieaktivitet: Den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, dvs. at eleven møder til tiden, er forberedt og aktiv i undervisningen, følges af klassens lærere, klassekoordinator, studievejleder og ledelse, og der lægges vægt på hurtigt at gribe ind, hvis elevens studieaktivitet udvikler sig i negativ retning. I tilfælde af utilfredsstillende studieaktivitet kan skolen anvende følgende sanktioner:
1.    Samtale med eleven eller skriftlig orientering om manglende studieaktivitet.
2.    Skriftlig advarsel.
3.    Eleven skal aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve i det pågældende år.
4.    Eleven mister retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes med prøve det pågældende skoleår.
5.    Bortvisning og udmeldelse.

Punkterne 3, 4 og 5 sættes kun i værk, hvis en elev har modtaget en skriftlig advarsel. I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan der iværksættes sanktioner uden forudgående skriftlig advarsel. Hvis en elev er under 18 år, vil en skriftlig advarsel samt evt. videre sanktioner skriftligt blive meddelt forældrene/indehaveren af forældremyndigheden.
Hvis skolen vurderer, at en elev ikke er studieaktiv, mister eleven ret til SU. Eleven kan dog søge om SU igen, når eleven atter vurderes som studieaktiv.

Registreringen af en elevs fravær gælder for et skoleår ad gangen, dog vil skolen være ekstra opmærksom på elever, der har haft et stort fravær i almindelighed og/eller i særlige fag det forudgående år. Rektor kan i sådanne tilfælde umiddelbart beslutte, at eleven modtager en skriftlig advarsel.

 

3. Overtrædelse af skolens ordensregler
Hvis en elev overtræder skolens ordensregler, kan rektor iværksætte følgende:
*    En samtale.
*    En skriftlig advarsel.
*    Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
*    Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage (pr. skoleår), der registreres som fravær.
*    I særligt graverende tilfælde bortvisning og udmeldelse af skolen.

I særligt alvorlige tilfælde eller i tilfælde af gentagelse kan ovenstående sanktioner iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.
Forud for iværksættelse af en skriftlig advarsel, midlertidig udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning har eleven ret til at udtale sig, før rektor træffer sin afgørelse. Eleven vil tillige modtage klagevejledning.   

Rektor Niels Hjølund Pedersen

 BILAG 1

 Alkohol- og rusmiddelpolitik på Nærum Gymnasium

Som elev på Nærum Gymnasium har du pligt til at overholde skolens regler for alkohol” og rusmiddelindtagelse. Overtrædelse af reglerne håndteres af skolens ledelse og vil normalt medføre bortvisning og udmeldelse af skolen uden forudgående varsel.

Regler for alkohol og rusmidler
Du må ikke:
*   medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden
*   møde op på skolen i påvirket tilstand herunder ankomme påvirket til en fest
*   indtage alkohol eller rusmidler på skolens område eller i nærområdet
*   medbringe drikkevarer eller rusmidler af nogen art til fester eller caféarrangementer
*   indtage alkohol eller rusmidler på introturen eller på ekskursioner
*   indtage alkohol eller rusmidler i forbindelse med skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra ovenstående forbud mod indtagelse af alkohol.

Ved arrangementer, hvor der udskænkes alkohol, skal der altid være professionelle vagter udefra til stede.

NB! Indtagelse af hash og andre stoffer er forbudt i følge dansk lovgivning. Det betyder, at overtrædelse af reglerne for euforiserende stoffer vil være omfattet af straffeloven.

Skolen forbeholder sig ret til:
*   at alkoholteste dig ved fester afholdt på skolen
*   at nægte dig adgang til festen, hvis du er påvirket af alkohol, når du ankommer
*   at tage stikprøver for at sikre, at reglerne overholdes
*   at anvende vagter ved indgangen til fester, der kan kontrollere, om du overholder reglerne.

Du må kun:
*  Indtage alkohol ifølge de aftaler der indgås mellem skolen og de lærere, der deltager i studierejsen. Et brud på disse regler medfører øjeblikkelig hjemsendelse.

Hjælp at hente:
Skolen stiller et beredskab til rådighed, der tager hånd om elever, der måtte have et misbrugsproblem. Kontakt din studievejleder. Se i øvrigt nedenstående links.

Hjælp og rådgivning vedrørende alkoholproblemer: www.hope.dk

Rådgivning med videre for unge ” børn af forældre med alkoholproblemer: www.tuba.dk

 BILAG 2

Elevarrangerede ture i uge 7

Det er nok velkendt at de fleste gymnasier arrangerer studieture til udlandet for deres elever i forbindelse med undervisningen. Der er tale om studieture med fagligt indhold, der afholdes i skoletiden, og rejserne er planlagt af de deltagende lærere. Endeligt gennemføres disse studieture efter et regelsæt, som er godkendt lokalt i ledelse og bestyrelse på de enkelte skoler.

Imidlertid er der også gymnasieelever som i privat regi arrangerer ture i samarbejde med kommercielle rejsebureauer i vinterferien i uge 7, hvor rejserne typisk går til diverse skisportssteder, og som noget relativt nyt, også til Prag.

Det er vigtigt for os at understrege, at disse rejser ikke er en del af gymnasiernes aktiviteter, og at eleverne altså rejser privat og på eget ansvar.

Rektor Niels Hjølund Pedersen

Nærum gymnasium

Rektorerne på
Aurehøj, Borupgaard, Gentofte hf, Gladsaxe, Gl. Hellerup, Herlev, KNord, Nærum, Ordrup, Virum, VUC Lyngby og Øregaard gymnasium

Nærum Gymnasiums Studie- og ordensregler uden bilag kan downloades i pdf-format HER

Meddelelser :

3.g info om alt fra sidste skoledag til dimissionen HER


Materiale til kommende 1.g:
Velkomstbrev HER
Forældrefolder HER
Turen går til NAG HER
Invitation til forældremøde HER


NAG's kriterier for optagelse 2018 HER


Kommende elever 2018 på Facebook HER

Ferieplan 2018-2019 HER